tos_title

Regulamin

Regulamin portalu Klub Wysokich.

Postanowienia początkowe

Niniejsze reguły (zwane dalej "Regulaminem") określają zasady korzystania z portalu internetowego znajdującego się pod adresem WWW http://www.klub-wysokich.pl (zwanego dalej "Portalem" oraz zamiennie "Klubem Wysokich"). Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem WWW http://www.klub-wysokich.pl/regulamin. Właścicielem portalu jest firma WebTower Kacper Wierzbicki, zarejestrowana w Polsce, z siedzibą pod adresem Niemil 37, 55-200 Oława, NIP: 912-18-28-263 (zwanym dalej "Administratorem"). Osoby korzystające z Portalu oraz/lub osoby zarejestrowane w nim (zwane dalej "Członkami") muszą przestrzegać niniejszego Regulaminu. Zasady prywatności (zwane dalej "Polityką prywatności") znajdują się pod adresem WWW http://www.klub-wysokich.pl/polityka-prywatnosci i określają m.in. rodzaj oraz sposób przechowywania informacji o Członkach przez Portal.

Portal Klub Wysokich powstał w celu zbudowania społeczności osób wysokich. Przeznaczeniem Klubu Wysokich jest stworzenie kulturalnej społeczności osób wysokich, w której panuje przyjazna atmosfera. Członkami Klubu Wysokich mogą zostać tylko osoby spełniające poniższe wymagania:

  • Osoby pełnoletnie (osoby, które ukończyły 18 rok życia).
  • W przypadku kobiet, osoby których wzrost wynosi co najmniej 180 centymetrów.
  • W przypadku mężczyzn, osoby których wzrost wynosi co najmniej 190 centymetrów.
  • Osoby, które zapoznały się i akceptują Regulamin oraz Politykę prywatności.

Możliwości Członków

Członkowie mogą korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się na korzystanie z portalu w celach niezgodnych z obowiązującym prawem polskim oraz/lub dobrymi obyczajami.

Obowiązki Członków

Członkowie mogą publikować w Portalu wyłącznie treści/materiały, do których posiadają pełne prawa autorskie. Zabrania się podawania fałszywych danych profilowych, oszukiwania oraz/lub prześladowania innych Członków. Nie wolno bez uprzedniej zgody Administratora publikować w Portalu materiałów o charakterze reklamowym. Nie wolno umieszczać w Portalu treści/materiałów obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, uwłaczających godności ludzkiej, prowokujących do działań terrorystycznych lub przestępczych. Członkowie muszą dbać o dobre imię Portalu oraz społeczności osób wysokich. Nie wolno w żaden sposób przerabiać ani kopiować na inny komputer, serwer lub inne medium treści/materiałów znajdujących się w Portalu. Zabronione są wszelkie działania, w skutek których Portal mógłby przestać prawidłowo funkcjonować. Zabronione są również wszelkie działania, w skutek których Członek mógłby uzyskać dostęp do nieautoryzowanych danych.

Konta premium

Użytkownik ma możliwość wykupienia konta premium na 5 dni w cenie 5 zł, na 15 dni w cenie 7 zł oraz na 30 dni w cenie 9 zł. Konto premium daje użytkownikowi dodatkowe możliwości w portalu, przykładowo Tryb Niewidoczny, Wyróżniony Profil czy też Brak Limitów w Wysyłaniu Wiadomości.

Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, która zostanie rozstrzygnięta w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Reklamacje zostają uwzględnione tylko w przypadku gdy serwis klub-wysokich.pl jest niesdostępny z przyczyn technicznych.

Użytkonik potwierdza, że chcę świadczenia usługi klub-wysokich.pl (dostarczania treści cyfrowych) przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni) i rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić.

Płatności w serwisie klub-wysokich.pl obsługuje firma Przelewy24.pl

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do:

  • Wprowadzania zmian, modyfikacji lub usuwania fragmentów niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez wcześniejszego informowania Członków.
  • Usuwania lub modyfikowania treści/materiałów umieszczonych przez Członków w Portalu bez podania przyczyny oraz/lub wcześniejszego poinformowania.
  • Usuwania lub modyfikowania treści/materiałów umieszczonych w profilach bez podania przyczyny oraz/lub wcześniejszego poinformowania.
  • Usuwania lub modyfikowania kont Członków bez podania przyczyny oraz/lub wcześniejszego poinformowania.
  • Wglądu do wszystkich treści/materiałów w Portalu w celu moderacji.
  • Wykorzystywania wszelkich treści/materiałów zamieszczanych przez Członków w Portalu, również w celach komercyjnych.

Administrator nie ma kontroli nad autentycznością i wiarygodnością i nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność i wiarygodność treści zamieszczanych przez Członków. Portal i jego zawartość są dostarczane bez gwarancji, że jej treść jest wiarygodna.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ekonomiczne, utratę renomy lub reputacji, utratę informacji lub inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe podczas korzystania z Portalu, nawet jeśli można je było przewidzieć.

Administrator nie próbuje ograniczać lub wyłączyć odpowiedzialności, która nie może być ograniczona lub wyłączona z mocy prawa. W szczególności żadna z zasad w Regulaminie nie została wykorzystana do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenia ciała spowodowane jego zaniedbaniem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16-06-2015.